Den Dries

Partner

Wij zoeken een optimalisatie van het maatschappelijk én financieel rendement van onze inclusieve woonsite. Bij Pathmakers vinden we een partner met complementaire expertise om een co-creatief proces tot stand te brengen met de nodige stakeholders.

Huidige situatie / probleemstelling

De vzw Den Dries huisvest momenteel een bewonersgroep van  60 mensen met een beperking op de site van 1,7 ha te Bolwerkstraat 11 Evergem in woonzone. De vzw pionierde 25 jaar geleden met de “gentle teaching” aanpak voor de ondersteuning bij wonen-werken-leven via inmiddels 13 teams.

Anno 2021 ambieert de vzw een doorstart te maken naar huisvesting van 149 bewoners op 5 jaar tijd in een inclusieve site met een aanvaardbare mix van personen met én zonder beperking met meerwaarde voor de buurt en wijk. Den Dries is hiertoe actief op zoek naar partners (buren / omgeving / co-housing-partners / gemeente,…) om de woonsite samen te ontwikkelen, op basis van commitment inzake samenleven. Er wordt in het bijzonder uitgekeken naar partijen waar een duurzame relatie mee kan aangegaan worden en die aanspreekbaar blijven op samen gemaakte afspraken.

Onze dienstverlening

De vzw is zoekende naar complementaire expertise om een co-creatief proces tot stand te brengen met de nodige stakeholders - met respect voor het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel - dat resulteert in een optimalisatie van het maatschappelijk én financieel rendement van de inclusieve woonsite als geheel.
De vzw wil ook nadenken hoe  ze haar onroerende middelen, namelijk de site en/of haar nieuw op te richten gebouwen zelf, mogelijk als middel kan inzetten om haar beleid te voeren.

In interactie met de vzw wordt het initiële bouwprogramma verfijnd en wordt het voorliggende huisvestingsscenario geoptimaliseerd, waarbij onze trajectbegeleider de opties om het masterplan te realiseren grondig onderzoekt. Daarnaast ontwikkelen we de dialoog op procesmatig vlak om marktpartijen te bevragen op een dusdanige manier dat zowel het financiële rendement én het maatschappelijke rendement mee in beschouwing worden genomen.

 

Image
Den Dries
Image
beoogd maatschappelijk effect