Ten Dries - Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP)

Door de oprichting van de nieuwbouw komt er ruimte vrij in de bestaande bouw. Pathmakers adviseert ons als extern deskundige om onze infrastructuurbehoeften op lange termijn op een duurzame manier af te stemmen op de ruimte en financiën die we ter beschikking hebben.

Huidige situatie / probleemstelling

De vzw MFC Ten Dries, opgericht in 1995 als ouderinitiatief, is een voorziening voor schoolgaande minderjarigen en jongvolwassenen vanaf 1,5 jaar tot 21 jaar met een motorische en/of meervoudige handicap. Zij volgen onderwijs (hoofdzakelijk) in de vzw Buitengewoon Onderwijs Ten Dries. Beide organisaties zijn sterk geïntegreerd, wat zich zowel uit in de werking als in de infrastructuur.

Sinds 25 jaar is de vzw gestaag gegroeid en is de huisvesting op organische wijze meegegroeid. We kampen met een groeiende ruimtevraag, aangepaste reglementering voor brand en VAPH en een veranderde doelgroep die meer zorg nodig heeft. Voor de bestaande gebouwen heeft de vzw in 2018 Architec de opdracht gegeven om een kader voor verdere groei op te maken. Dit heeft geresulteerd in ontwerpend onderzoek naar groeimogelijkheden, met een visuele voorstelling van te verwachten verhuisbewegingen van de verschillende functies (wonen / leren / zorg / recreatie) op de site. Dit masterplan zou als kompas en toetssteen ingezet worden bij eventuele alternatieve ruimtelijke scenario’s voor de verdere uitbouw van de site voor de verschillende actoren (BuBaO, BuSO, MFC, manege).

Onze dienstverlening

Pathmakers is katalysator en klankbord. We maken een update van dit masterplan met het oog op huisvesting op lange termijn. Aan de hand van gesprekken worden 2 scenario’s geanalyseerd.

Stap 1: Analyse van de bestaande situatie anno 2021;          
Stap 2: Analyse van de (boven)lokale vraag tot 2029: benodigde m2, rekening houdende met groeibehoeftes en optimalisaties;        
Stap 3: Afstemming van de (boven)lokale “vraag en aanbod” in 2 scenario’s;             
Stap 4: Screening optimaliseringsscenario’s op financieel vlak;
Stap 5: Doorrekenen 2 optimaliseringsscenario’s ten opzichte van 0-scenario;
Stap 6: SWOT-analyse.     

Image
Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP) Ten Dries Landegem
Image
Ten Dries - Huisvestings- & vastgoedadvies