Onze werking

Image
Coöperatie Pathmakers cv

Wie zijn wij?

Pathmakers is een initiatief van Taborgroep, een netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen. Met zo’n 9000 medewerkers versterken de partners elkaar in het waardegericht ondernemen. (www.taborgroep.be)

Uit het netwerk groeide de vraag naar ontzorging en ondersteuning bij infrastructuurvraagstukken. Als antwoord op deze vraag tekenden 32 vzw's uit welzijn, gezondheid en onderwijs op 17-12-2018 de oprichtingsakte van de coöperatieve ‘Pathmakers cv’ om voor hen duurzame infrastructuur te laten ontwerpen, bouwen, financieren en beheren.

 

Expertise samenbrengen

Infrastructuurprojecten worden steeds complexer en de nood aan gedegen expertise groter. Ontwerpteams komen met schetsen en ramingen, aannemers documenteren het bouwproces met vorderingsstaten gelinkt aan een werfplanning en facility managers hebben het over meerjarenonderhoudsplannen en conditiestaatmetingen. Gemeente- en stadsbesturen spreken over stedenbouwkundige attesten en omgevingsvergunningen. Bij subsidiërende instanties zoals AGION gaat het over huursubsidies , terwijl VIPA het heeft over infrastructuurforfait versus klassieke subsidiëring. Allemaal termen die geen deel uitmaken van het dagelijkse jargon van spelers uit de social profit, die daarbovenop ook nog rekening dienen te houden met de wetgeving overheidsopdrachten.

Mensen en Middelen

Een bouw- of verbouwingsproject betekent een serieuze investering voor de organisatie. Naast de tijdsinvestering gedurende het bouwproces, worden financiële middelen over een lange periode vastgeklikt. Een gedegen financiële planning, alsook opvolging en controle van het bouwbudget in lijn met de mogelijkheden van de organisatie, zijn daarom belangrijk.

Beschikbare subsidieprogramma’s, eigen financiële middelen en externe bancaire financiering worden afgewogen in de zoektocht naar een voor de organisatie betaalbare financieringsmix.

Coöperatief

Pathmakers is een coöperatieve, want “duurzaam bouwen doen we samen”. Opgebouwde kennis kan rechtstreeks met alle partners gedeeld worden en elke partner heeft inspraak in de koers die Pathmakers vaart. Via aandeelhouderschap versterkt jullie slagkracht door de continue interactie.

Vanuit onze bedding in deze sector enerzijds en onze core-business activiteiten anderzijds, vormt Pathmakers graag de schakel tussen partijen die niet gewoon zijn elkaars taal te spreken. Dit is mogelijk van initiatief tot en met het beheer van jullie infrastructuur. Wij richten ons hierbij op het optimaliseren van de huisvesting voor gebruikers uit de social profit, omdat we ervan overtuigd zijn dat huisvesting het welbevinden van deze gebruikers mee bepaalt.

Hoe kunnen we samenwerken?

Integratief

Pathmakers heeft als doel het pad vrij te maken om jullie infrastructuurwensen en -noden op duurzame wijze te integreren in de breedst mogelijke maatschappelijke relevantie. Onze coöperatie vennootschap creëert een afzonderlijk juridisch vehikel met een lange termijn focus, waarbij samenwerking niet beperkt is tot de ontwerp- & bouwfase.  Als coöperatieve vastgoedvennootschap kunnen we ook de staat van jullie infrastructuur monitoren. Dit laat toe de levenscyclus van gebouwen te verlengen, waardoor we bewaken dat bij einde overeenkomst de infrastructuur in goede staat naar jullie overgaat. 

Inclusief

Ontstaan vanuit de Taborgroep, wensen wij te verbinden en onze expertise te delen. Wij wensen te bouwen aan een netwerk van netwerken, waarbij we elkaar vinden op basis van gemeenschappelijke sociaal-maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

Objectief

Onze organisatie komt tegemoet aan een dringende vraag naar kwalitatief vastgoed ten bate van zorg en onderwijs. Doorheen onze bedrijfsprocessen stemmen we verwachtingen af op de haalbaarheid, ondersteund door een gedegen financiële, administratieve en technische opvolging.

Wat kunnen jullie verwachten?

We maken samen het pad

Tussen idee en realisatie zitten cruciale tussenstappen om tot een kwalitatief resultaat te komen.
Ons proces bestaat standaard uit 3 grote stappen:

 

  • Verkenning, een vrijblijvend gesprek waarin we jullie vraag analyseren en het pad uitzetten;
  • Vastgoedbegeleiding, waarin we samen de noodzakelijke tussenstappen zetten;
  • Vastgoedrealisatie waarin infrastructuur concreet wordt
    en Vastgoedmonitoring, waarbij de infrastructuur doorheen de jaren opgevolgd wordt.
Image
Hoe kunnen we samenwerken
Image
Verkenning

Verkenning

Er zijn altijd meerdere oplossingen voor een vraag.
Pathmakers stelt zich als doel samen met jullie het pad te bewandelen dat jullie organisatie de gewenste meerwaarde biedt. Wij ondersteunen jullie hiertoe middels de opmaak van de meest geschikte procedures (juridisch, subsidies, technisch, …)

We dagen jullie uit om in het begin zoveel mogelijk paden te zien. Met welke bril kijken jullie naar een project?
Via deze link vinden jullie alvast enkele vragen, die een vrijblijvend gesprek op gang kunnen brengen.

Na een gesprek kunnen we inschatten of we kunnen helpen via Vastgoedbegeleiding en/of Vastgoedrealisatie.

Nuttige linken

 

Maatschappelijk vastgoed, ingebed in de buurt:

ondersteuningstoolbredeschool.be
Tools om van jouw school een ‘brede school’ te maken, ingebed in de buurt.

dorpsbelangen.be
De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) heeft het Vlaamse platteland als werkterrein. Daar informeert, inspireert en ondersteunt de vzw bewonersgroepen die zich actief inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp.

Who Cares (prijsvraagwhocares.nl)
Hoe past jouw project in de wijk van morgen?

Methodiekenkoffer Veerkrachtige Dorpen - Veerkrachtige dorpen
Ongeveer 70% van de dorpen op het Vlaamse platteland heeft vandaag geen buurtwinkels, banken of postpunten meer. Verkavelingen doen de grens tussen stad en dorp vervagen. Zoek samen antwoorden op de uitdagingen waar de dorpen voor staan.

 

Gemeenschapsvorming:

Hoplr
Richt een Hoplr-buurt op en breng je buren bij elkaar.
Hoplr is een app waarmee je met de buurt communiceert. In samenwerking met het bestuur en de gemeente kan de app de participatie met de buurt vergroten.

 

Onderwijs:

Schoolbouwformule
Schoolbouwformule’ organiseert thematische workshops en richt zich rechtstreeks tot alle actoren binnen de bouw of renovatie van schoolgebouwen. We willen antwoorden formuleren op de vragen naar concrete informatie. Volg de workshops van Schoolbouwformule.

https://www.agion.be/subsidi%C3%ABring
Subsidieprocedures van Agion

 

Zorg:

VIPA bouwtechnische en bouwfysische normen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030051&datum=&geannoteerd=false&print=fals

VIPA aanvraagprocedure klassiek of IFF
https://www.departementwvg.be/vipa-personen-met-een-handicap

VIPA inspiratiebundels
https://www.departementwvg.be/documenten/toegankelijkheid-inspiratiebundels

VIPA dd 2017 bouwkostbevraging
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Bouwkostbevraging%20-%20resultaten%20-%20december%202017.pdf

 

Duurzaam bouwen:

Pixii
Pixii (het voormalige PassiefHuisPlatform) informeert bouwpartijen over regelgeving en met praktijkvoorbeelden.

Gids Duurzame Gebouwen
Praktijkvoorbeelden van duurzame gebouwen in Brussel

Image
Coöperatie Pathmakers cv

Samen op pad

Op deze website lichten we enkele van onze diensten toe.

Komt jullie vraag niet 1-op-1 overeen met wat we beschrijven? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We bekijken graag samen wat we voor jullie kunnen betekenen.

 

Gaan jullie samen met ons op pad? Fijn! Weet dat we niet enkel samen het pad bewandelen. We máken het ook samen.
Jullie krijgen een stoel aan onze tafel, waardoor jullie
 mee inspraak hebben in de richting die Pathmakers uitgaat.
Zo houden we de vinger aan de pols bij de veranderingen in de
onderwijs- en welzijnssector kunnen we blijvend gericht innoveren en bouwen we zo samen aan een zorgzame wereld!

Image
Humival vzw - M4-architecten samen met SDKe